Alternatieve geneeswijzen of regulier

Acupunctuur, homeopathie, iriscopie, aromatherapie, yoga, e.d.

Moderators: Anne, renhoek

Post Reply
User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

Alternatieve geneeswijzen of regulier

Post by Anne » Sun, 25 01 2009, 15:58

Wat is alternatief?

In de wikipedia staat het als volgt beschreven: (verkort)

Met een alternatief wordt over het algemeen een situatie aangeduid die afwijkt van wat gebruikelijk is, maar daar niet voor onderdoet, of waarvan zelfs wordt verondersteld dat het beter is.
Alternatief kan ook een vervangend middel of product betekenen ("het goedkopere alternatief", "het biologische alternatief").

Alternatieve geneeswijzen is de verzamelterm voor alle therapieën, middelen en diagnostische handelingen waarvoor geen wetenschappelijk bewijs van medicinale effectiviteit geleverd is en die meestal niet aan medische faculteiten of officieel erkende paramedische opleidingen worden gedoceerd. Ze worden ook meestal door niet-artsen uitgeoefend. Naast genezing of behandeling van een ziekte, kunnen ze ook persoonlijke groei en relaxatie tot doel hebben.

Sommigen stellen dat het verschil tussen de reguliere en de alternatieve geneeskunde ligt in het verschil in mensbeeld en methode van denken.

De conventionele geneeskunde gaat er volgens hen als basisbeginsel van uit, dat de ziekte van een persoon veroorzaakt wordt door een ziek orgaan of een afwijkende functie ergens in het lichaam. De genezing van dit orgaan of deze functie zal leiden tot de genezing van de persoon. Dit heet het reductionistische (mechanisch) medisch ziektemodel, waarbij de toestand van een gehele persoon wordt gereduceerd in kleine onderdelen en processen, op zoek naar het proces dat hapert. Gezondheid wordt gezien als een onnatuurlijk iets, dat bestreden dient te worden.

Het is niet mogelijk alle alternatieve geneeswijze over een kam te scheren, maar de meeste alternatieve geneeswijzen claimen uit te gaan van een holistisch model, waarbij zowel lichaam, geest en ziel een geheel vormen en samen behandeld moeten worden, of terug in balans gebracht moeten worden.
Een basiselement van de behandelaar is "genees de oorzaak, niet het gevolg."
Bij een alternatief genezer is er vaak veel warme aandacht voor de patiënt, en er wordt tijd uit getrokken om met de hele persoon en diens (levens)visie kennis te maken.

Op het moment is nog een ontwikkeling aan de gang, zonder vooralsnog veel resultaat. De huidige situatie is daardoor voor veel mensen verwarrend.

Verdeelde meningen

Sommige alternatieve genezers vinden dat hun geneeswijze de conventionele geneeskunde zou moeten vervangen, of er in ieder geval een volwaardig alternatief voor is. Velen hebben echter tot doel (naast de conventionele behandeling) ondersteuning te bieden, waarvoor de term "complementaire behandelwijzen" gebruikt wordt.

De KNMG, die de Nederlandse artsen overkoepelt, wijst alle complementaire en alternatieve geneeswijzen af die niet door artsen worden uitgevoerd. Uit de antwoorden van 1700 artsen op een elektronische vragenlijst van het tijdschrift Medisch Contact in april 2007, bleek dat in praktijk veel artsen sommige alternatieve geneeswijzen niet zonder meer afwijzen. De meerderheid ‘gedoogt’ dat een patiënt een bezoek wil brengen aan een acupuncturist (73%), homeopaat (65%), antroposofisch arts (59%) of natuurgeneeskundige (50%), wat niet wil zeggen dat deze artsen geloven in de werkzaamheid daarvan; zolang het niet interfereert met de reguliere behandeling gaat men er van uit dat het geen kwaad kan.


Bij een ledenraadpleging door artsenfederatie KNMG in november 2007 onderschreef de helft van achthonderd ondervraagde artsen de stelling: "alternatieve geneeswijzen genezen niet maar helpen de patiënt wel". Minder dan een kwart was het niet eens met de stelling en de resterende 27% had 'geen mening'.

Driekwart van de artsen denkt dat mensen hun toevlucht tot het alternatieve circuit zoeken omdat ze teleurgesteld zijn in de reguliere zorg. 73% vindt dat alternatieve geneeswijzen niet allemaal over één kam geschoren moeten worden; de artsen erkennen dat de reguliere geneeskunde te weinig aandacht heeft voor de patiënt als persoon.

Maar 85% vindt dat patiënten te weinig kritisch zijn ten opzichte van alternatieve genezers, 90,1% vindt dat het handelen van artsen een wetenschappelijk fundament moet hebben, 90,4% vindt dat artsen dienen te handelen volgens de evidence based richtlijnen, 80,5% werkt niet samen of verwijst niet door naar alternatieve genezers, en 96% beoefent geen alternatieve geneeswijzen.

De leeftijdsgroep die het vaakst een alternatieve genezer bezoekt is die van 45 - 65 jaar. Meer dan jongeren en 65-plussers. Volgens het CBS bezochten in 2007 9 procent van vrouwen en 5 procent van mannen een alternatieve genezer.

Dit is korte weergave van wat er over het alternatief genezen
staat geschreven en hoe er naar wordt gekeken.
Door mijn ervaringen met alternatieve geneeswijzen (ook die zonder inname van medicijnen) weet ik dat het werkt. Op energieniveau kan je veel bereiken. Je lichaam de gelegenheid geven om het zelfhelend vermogen te gebruiken door de energie te beïnvloeden.
Daarmee wijs ik de reguliere geneeswijze niet af, maar zie het als een aanvulling of een alternatief voor het reguliere.

Post Reply