geloofsbelijdenis

Berichten en commentaar over de vereniging en bijeenkomsten.

Moderators: Anne, renhoek

Post Reply
Lenie
Posts: 26
Joined: Sat, 13 10 2007, 19:01
Location: Pernis

geloofsbelijdenis

Post by Lenie » Sat, 03 11 2007, 18:00

Zoals bekend is Harmonia Schiedam al 55 jaar aktief bezig.
Vroeger was alles nog niet zo bespreekbaar als tegenwoordig.
Nu is het mogelijk om er uitgebreid boeken over te lezen, het staat in tijdschriften en er gaat geen avond voorbij
of er komt wel iets van op de televisie.
De vereniging was in het begin meer een spiritistische vereniging, ze hielden zich vooral bezig met seance avonden.
Er werd gebeden en er werd gezongen, ondermeer de liederen van Johan de Heer.
Tegenwoordig is het niet meer zo serieus, de vereniging is meer met het spirituele en paranormale bezig.
Wat wel leuk is om toch eens te lezen is de geloofsbelijdenis, daar is niets aan veranderd en geldt nog steeds.

Geloofsbelijdenis
Wij gelooven in den Grooten Geest van Liefde en Waarheid, de Bron van alle Licht en
Leven, Die het Al bezielt en door Wien wij, mench en geest, leven en zijn.

Wij gelooven in het voortbestaan na den dood, in welk leven wij aankomen zooals wij zijn,
met al onze deugden en al onze gebreken ; waar wij ontvangen worden door onze geliefden
en door dienende geesten, die daartoe geroepen zijn ; waar ons lot bepaald wordt door onze
hoedanigheid, gedachten en daden ; waar wij na vallen en opstaan, door loutering en lijden,
opgevoerd worden door het Licht.

Wij gelooven in een voortdurende gemeenschap van de geestenwereld met die der menschen,
vanwaar onze beschermers, helpers en geleiders uitgezonden worden, tot bestrijding van
alle booze macht, tot hulp der zwakken, tot troost der lijdenden en tot steun dergenen,
die voor de Waarheid strijden ; onder wier leiding wij onze kracht geven tot voorlichting
van ongelukkige en dolende zielen, die door aardsche dwalingen en ontwetendheid in nevel
en duisternis zijn.

Wij gelooven in een allesomvattende Liefdemacht, die redding brengt aan alle geest, zelfs
aan de diepst gevallen ziel ; een Liefde die reikt tot over het graf en zoekt tot in de diepste
duisternis en niet rust, totdat de laatste ziel is opgetrokken in het Eeuwige Licht.

AMEN

Lenie

Post Reply